Obvestilo o spremembi splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2022 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: SP) zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi, tj. Zakonom o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21), v delu glede obveščanja o spremembah cen zemeljskega plina tistih kupcev, ki so gospodinjski in mali poslovni odjemalci. V SP se točka 3.6.1 spremeni tako, da se po novem glasi: »3.6.1 Prodajalec obvesti kupca o spremembi cene, ki lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin: z objavo na svoji spletni strani in z ločenim dopisom ali s pripisom na hrbtni strani računa (oziroma priloge računa) najmanj 1 (en) mesec pred uveljavitvijo spremembe cene – velja za kupce, ki so gospodinjski in mali poslovni odjemalci – oz. z objavo na svoji spletni strani najpozneje 2. (drugi) delovni dan po spremembi cene in z ločenim dopisom ali s pripisom na hrbtni strani računa (oziroma priloge računa), izdanega po povišanju cene, vendar pred iztekom obračunskega meseca, ki sledi povišanju cene – velja za kupce, ki so poslovni odjemalci. Obvestilo je zavezujoče in nadomešča vse začetne cene, navedene v Pogodbi oziroma ceniku, in vse morebitne spremembe cen ter velja kot dodatek k Pogodbi, razen če kupec odstopi od Pogodbe skladno s točko 3.6.2. Če se cene zemeljskega plina spremenijo in sprememba cen ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, ODS ne bo odčital števca (plinomera). Spremenjene cene stopijo v veljavo z dnem, določenim s strani Prodajalca. Preveč ali premalo zaračunane količine zemeljskega plina se pri obračunu vrednotijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posamezne cene med odčitkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja, na temelju katerih se naredi obračun zemeljskega plina.«

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, imajo kupci, na katere se nanašajo spremembe SP, pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec te menjave za kupca ne ureja. Prodajalec kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava zemeljski plin po pogodbeno dogovorjeni ceni. Prodajalec mora v primeru odstopa od pogodbe poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. 

 Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih SP, bodo kupci, na katere se spremembe nanašajo, obveščeni o spremembah in datumu uveljavitve sprememb SP in o pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za zemeljski plin oz. z ločenim dopisom, ki oba veljata kot dodatek k pogodbi in sta pravno zavezujoča.

 Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, z vključenimi spremembami so dostopni tukaj.