Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, veljaven od 1. 7. 2022

S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: novi redni cenik) in nadomesti obstoječa redna cenika (tj. Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 z dne 1. 9. 2015 in Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – novi z dne 25. 2. 2022), ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. To pomeni, da se bo vsem kupcem, za katere trenutno veljata navedena cenika, zemeljski plin od vključno 1. 7. 2022 dalje dobavljal le še po novem rednem ceniku.

Obdobje veljavnosti cene od vključno 1. 7. 2022
Cena brez DDV v €/kWh 0,04990

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

  

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 - novi

(velja za kupce, ki od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022 oddajo povpraševanje in v nadaljevanju sklenejo pogodbo ter se jim bo zemeljski plin dobavljal in obračunaval po tem ceniku)

Obdobje veljavnosti cene od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022
Cena brez DDV v €/kWh 0,04990

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

  

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8  

(velja za kupce, ki so sklenili pogodbo do vključno 24. 2. 2022 in se jim zemeljski plin dobavlja ter obračunava po tem ceniku ali so do vključno 24. 2. 2022 oddali povpraševanje in v nadaljevanju sklenili pogodbo, po kateri se jim bo zemeljski plin dobavljal ter obračunaval po tem ceniku)

Obdobje veljavnosti cene od 1. 9. 2015 do vključno 30. 6. 2022
Cena brez DDV v €/kWh 0,03009

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

  

Cenik opominov

Stroški prvega opomina za zapadli dolg znašajo 1 eur, stroški drugega opomina za zapadli dolg znašajo 2 eur.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna. 

  

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

 

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

  • Znesek za distribucijo (pavšal, poraba) in meritve: višina omrežnine je določena z aktom geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema. Akte najdete TUKAJ.
  • Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
  • Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
  • Okoljska dajatev CO2
  • Trošarina