Računi za Poceni plin so pregledni in enostavni

Podatki prejemnika oz. naslovnika računa

Zaporedna številka računa

Obdobje oz. mesec, za katerega je izstavljen račun

Referenca oz. sklic za plačilo

Transakcijski račun, na katerega nakažete plačilo

Številka kupca v evidenci GEN­-I (unikatna številka, s katero se identificirate ob klicu v klicni center, da vas lažje najdemo v sistemu)

Podatki kupca - podpisnika pogodbe

Datum, do katerega je potrebno račun poravnati

Podatek o višini DDV

Aktualna obvestila in informacije

Številka merilnega mesta v evidenci operaterja distribucijskega sistema (ODS)

Naziv in naslov merilnega mesta

Informacija, v katero odjemno skupino je razvrščeno merilno mesto. Razvrstitev v odjemno skupino je odvisna od predvidene letne porabe na merilnem mestu.

Priključna moč je določena glede na tip odjemalca in predvideno letno porabo

Lastništvo/vzdrževanje: Pojasnjuje, kdo je lastnik in vzdrževalec na merilnem mestu

Plinomer: Oznaka tipa merilne naprave

Informacija o tem, po katerem ceniku je obračunana količina zaračunanega zemeljskega plina na izdanem računu

Dežurna telefonska številka pristojnega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga lahko pokličete v primeru težav z zemeljskim plinom

Enačba, ki prikazuje, iz katerih postavk je sestavljen skupni znesek plačila za merilno mesto (brez DDV, ta je obračunan na prvi strani). Točke s številkami označujejo posamezne sklope s podrobnimi pojasnili spodaj

Informacija o načinu zaračunavanja in mesecu, za katerega je zaračunan znesek. Pavšal pomeni, da zemeljskega plina ne plačujete po dejanski porabi, ampak na podlagi ocenjene porabe.

Tovarniška številka vašega plinomera

Prikaz preračuna iz volumske enote Sm3 v energijsko enoto kWh po sledeči formuli: [količina v Sm3] * [kalorična vrednost v kWh/Sm3] = [količina v kWh].

Skupni znesek zaračunanega zemeljskega plina

Zakonsko določene dajatve in prispevki, ki so pri vseh dobaviteljih enaki za vse odjemalce zemeljskega plina.

Skupni znesek za distribucijo zemeljskega plina do odjemalčevega priključka. Zaračunane postavke se razlikujejo glede na pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Informacija o načinu zaračunavanja in obdobju, za katerega je zaračunan znesek. Obračun dejanske porabe pomeni, da spodnje postavke predstavljajo dejanske količine porabljenega zemeljskega plina

Informacija o vseh že zaračunanih pavšalih v obdobju, ki ga zajema izdani obračun.

Opis postopka v primeru reklamacije računa

Pomembna opozorila in navodila za ravnanje v primeru težav z omrežjem

Za podrobna pojasnila posameznih postavk kliknite na sliko računa.