Računi za Poceni plin so pregledni in enostavni

Podatki prejemnika oz. naslovnika računa.

Obdobje oz. mesec, za katerega je izstavljen račun.

Referenca oz. sklic za plačilo.

Transakcijski račun, na katerega nakažete plačilo.

Podatki kupca - podpisnika pogodbe.

Zaporedna številka računa.

Številka kupca v evidenci GEN-I (unikatna številka, s katero se identificirate ob klicu v klicni center, da vas lažje najdemo v sistemu).

Datum, do katerega je potrebno račun poravnati.

Podatek o višini DDV.

Aktualna obvestila in informacije.

Številka merilnega mesta v evidenci operaterja distribucijskega sistema (ODS).

Naziv in naslov merilnega mesta.

Informacija, v katero odjemno skupino je razvrščeno merilno mesto. Razvrstitev v odjemno skupino je odvisna od predvidene letne porabe na merilnem mestu.

Priključna moč je določena glede na tip odjemalca in predvideno letno porabo. Lastništvo/vzdrževanje: pove, kdo je lastnik in vzdrževalec na merilnem mestu.
Plinomer: zapisana je oznaka tipa merilne naprave.

Cenik, po katerem je obračunana količina zaračunanega zemeljskega plina na izdanem računu.

Osnova za obračun trošarine, ki ga določa Zakon o trošarinah.

Dežurna telefonska številka pristojnega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga lahko pokličete v primeru težav z zemeljskim plinom.

Enačba, ki prikazuje, iz katerih postavk je sestavljen skupni znesek plačila za merilno mesto (brez DDV, ta je obračunan na prvi strani). Točke s številkami označujejo posamezne sklope s podrobnimi pojasnili spodaj.

Način zaračunavanja in mesec, za katerega je zaračunan znesek. Pavšal pomeni, da zemeljskega plina ne plačujete po dejanski porabi, ampak na podlagi ocenjene porabe.

Tovarniška številka vašega plinomera.

Prikaz preračuna iz volumske enote Sm3 v energijsko enoto kWh po sledeči formuli: [količina v Sm3] * [kalorična vrednost v kWh/Sm3] = [količina v kWh].

Skupni znesek zaračunanega zemeljskega plina.

Skupni znesek za distribucijo zemeljskega plina do odjemalčevega priključka. Zaračunane postavke se razlikujejo glede na pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Zakonsko določene dajatve in prispevki, ki so pri vseh dobaviteljih enaki za vse odjemalce zemeljskega plina.

Informacija o načinu zaračunavanja in obdobju, za katerega je zaračunan znesek. Obračun dejanske porabe pomeni, da spodnje postavke predstavljajo dejanske količine porabljenega zemeljskega plina.

Informacija o vseh že zaračunanih pavšalih v obdobju, ki ga zajema izdani obračun.

Opis postopka v primeru reklamacije računa.

Pomembna opozorila in navodila za ravnanje v primeru težav z omrežjem.

Za podrobna pojasnila posameznih postavk kliknite na sliko računa.