Nadgradnja metodologije določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji

Za zagotavljanje učinkovitega delovanja trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje, tako kot v drugih državah EU, na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov. Metodologija se bo uporabljala samo za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina nimajo podatkov o dnevnih količinah.

Vsakemu takemu odjemnemu mestu bo s strani operaterja distribucijskega sistema dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone, določena za vsak dan posebej. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi. Pri določanju mesečne porabe zemeljskega plina bomo enako kot doslej upoštevali vsako pravilno odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec v predpisanem obdobju sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju.

Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema, na voljo so vam tudi naši svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 1558.

Ostala aktualna obvestila