Navedene ponudbe in ceniki veljajo za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z zemeljskim plinom.  

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, veljaven od 1. 7. 2022

S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: novi redni cenik) in nadomesti obstoječa redna cenika (tj. Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 z dne 1. 10. 2016 in Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – novi z dne 25. 2. 2022), ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. To pomeni, da se bo vsem kupcem, za katere trenutno veljata navedena cenika, zemeljski plin od vključno 1. 7. 2022 dalje dobavljal le še po novem rednem ceniku.

Obdobje veljavnosti cene od vključno 1. 7. 2022 
Cena brez DDV v €/kWh 0,04990
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,06088

 Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 - novi

Velja za nove kupce – gospodinjske odjemalce, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo in ki od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022 oddajo povpraševanje in v nadaljevanju sklenejo pogodbo o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu za individualno (samostojno) odjemno mesto.

Obdobje veljavnosti cene od 25. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022
Cena brez DDV v €/kWh 0,04990
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,06088

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8

Velja za kupce – gospodinjske odjemalce, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo in ki so do vključno 24. 2. 2022 oddali povpraševanje in v nadaljevanju sklenili pogodbo o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu za individualno (samostojno) odjemno mesto in se jim zemeljski plin dobavlja in obračunava po tem ceniku ali v primeru, ko je bil GEN-I najkasneje na dan uveljavitve Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov (5. 3. 2022) obstoječi dobavitelj zemeljskega plina za skupno odjemno mesto etažnih lastnikov posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, pri čemer so ti etažni lastniki gospodinjski odjemalci, ki so solastniki skupnih kurilnic za eno ali več večstanovanjskih stavb in skladno z Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov pri dobavitelju skupaj (preko pooblaščenca- npr. upravnika) in na skupnem odjemnem mestu uveljavljajo pravice iz navedenega zakona ter hkrati izpolnjujejo pogoje dobavitelja v zvezi s pogodbo o dobavi zemeljskega plina za skupno odjemno mesto.

Obdobje veljavnosti cene od 1. 10. 2016 do vključno 30. 6. 2022
Cena brez DDV v €/kWh 0,02692
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,03284

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Pojasnilo - stroški opominjanja in izterjave

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno CDK8, kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za zemeljski plin, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru izvajanja le-teh s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.  

 

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

  • Znesek za distribucijo (pavšal, poraba) in meritve: višina omrežnine je določena z aktom geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema. Akte najdete TUKAJ.
  • Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
  • Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
  • Okoljska dajatev CO2
  • Trošarina