Odjemalcem Poceni plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 omogočamo plačevanje dobavljenega zemeljskega plina v obliki mesečnega pavšala. Naša ponudba je namenjena vsem, ki vam poraba zemeljskega plina iz meseca v mesec zelo niha, in tistim, ki vam plačevanje računov glede na dejansko porabo ne ustreza.

Značilnosti plačevanja porabe v obliki mesečnega pavšala:

  • razdelitev stroška letne porabe zemeljskega plina na dvanajst enakih mesečnih obrokov;
  • lažje načrtovanje mesečnih stroškov gospodinjstva.

Pogoji za uporabo storitve fiksni mesečni pavšal:

Določitev mesečnega obroka

Za obstoječe odjemalce:

  • če ste odjemalec Poceni plina že 12 mesecev ali več: mesečni obrok se oblikuje na podlagi povprečne dejanske porabe v zadnjih dvanajstih mesecih;
  • če ste odjemalec Poceni plina manj kot 12 mesecev: mesečni obrok se oblikuje na podlagi znanih podatkov o dejanski porabi v času dosedanjega odjema Poceni plina in na podlagi podatkov, ki smo jih ob zamenjavi dobavitelja prejeli s strani operaterja distribucijskega sistema za obdobje dvanajstih mesecev pred zamenjavo dobavitelja.

Za nove odjemalce:

  • mesečni obrok se oblikuje na podlagi podatkov o porabi v zadnjih dvanajstih mesecih, ki smo jih ob uspešni zamenjavi dobavitelja prejeli s strani operaterja distribucijskega sistema.

Kaj je potrebno storiti za aktivacijo storitve Fiksni mesečni pavšal?

1. Pisno sporočite, da želite plačevati porabo zemeljskega plina v obliki mesečnega pavšala. Vaš zahtevek nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov poceniplin@gen-i.si.

2. Na elektronski naslov, iz katerega nam boste poslali zahtevek za plačevanje fiksnega mesečnega pavšala, vam bomo poslali Soglasje za fiksni mesečni pavšal ter Pogoje. Za vse nove in tiste obstoječe odjemalce, ki želijo urediti plačevanje mesečnega računa preko trajnika, bo k ostali dokumentaciji priloženo tudi Soglasje za direktno bremenitev.

3. Vso prejeto dokumentacijo (razen Pogojev) natisnite in nam jo podpisano vrnite na naslov GEN-I d.o.o., OE Nova Gorica, Ulica Vinka Vodopivca 45a, 5000 Nova Gorica do konca tekočega meseca.

4. V terminu, ki je določen za vašega operaterja distribucijskega sistema in je objavljen na spletnem portalu Moj GEN-I oz. na spletni strani www.poceniplin.si, nam sporočite števčno stanje.

Kdaj se začne obračunavanje Fiksnega mesečnega pavšala?

S prvim dnem v mesecu, ki bo sledil mesecu, ko bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

Storitev fiksni mesečni pavšal se predvidoma izvaja za obračunsko obdobje dvanajstih mesecev. Po prejemu števčnega stanja s strani operaterja distribucijskega sistema oziroma z vaše strani se naredi obračun porabe zemeljskega plina, kjer se morebitne pozitivne ali negativne razlike obračunajo v obliki enkratnega računa. Skladno z izdelanim obračunom se nato ustrezno korigira tudi fiksni mesečni pavšal za naslednje obračunsko obdobje.

Prenehanje storitve Fiksni mesečni pavšal:

  • S strani odjemalca: kadar koli, in sicer tako, da podate pisno zahtevo za prenehanje storitve po elektronski pošti na naslov poceniplin@gen-i.si.
  • S strani dobavitelja: če odjemalec kljub obvestilu o neuspešno izvedeni direktni bremenitvi 18. dne v mesecu tekočega mesečnega obroka ne bo poravnal v roku petih dni od prejema elektronskega obvestila o neuspešno izvedeni bremenitvi.

Stroški izvajanja storitev se obračunajo skladno s cenikom družbe GEN-I d.o.o. in znašajo 0,50 EUR brez DDV oz. 0,61 EUR z DDV na mesec za posamezno merilno mesto.